အုတ္၊သဲေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ အရည္အရြယ္အသားနဲ႔ အရည္အေသြးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး လမ္း ၊ တံတား ၊ လုပ္ငန္း မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ဝယ္ယူအသုးံျပဳနိုင္မယ့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရြယ္အစား နွင့္အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက သူ႕အမ်ိဳးအစားနဲ႕ သူအသီးသီး ရွိပါတယ္ ။

(ခြဲေက်ာက္ ) 

(၁) 150 mm -225 mm( 6″-9″) ေက်ာက္ၾကီး

(ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမွာ )

 • -150 mm – 225 mm အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
 • – 150 mm ထက္ငယ္ေသာေက်ာက္ (သို႔) 225 mm ထက္ၾကီးေသာေက်ာက္  5% ထက္မပိုရ ။
 • (၂)50 mm – 100 mm ( 2″-4″)ခြဲေက်ာက္

(ေ က်ာက္အရြယ္အစားမွာ )

 • -50 mm -100 mm အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
 • -50 mm ထက္ငယ္ေသာ ေက်ာက္ (သို႕ ) 100 mm ထက္ၾကီးေသာ ေက်ာက္ 5% ထက္ပိုမရ ။

(၃) 25 mm – 50 mm ( 1″ -2″) ခြဲေက်ာက္

(ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမွာ )

 • -25 mm -50 mm အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
 • -25 mm ထက္ငယ္ေသာေက်ာက္ ( သို႕ ) 50 mm ထက္ၾကီးေသာေက်ာက္ 5% ထက္မပိုရ ။

(၄) 75 mm (3″) ခြဲေက်ာက္

(ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမွာ )

 • -75 mmထက္ငယ္္ေသာေက်ာက္ (သို႕ ) 75 mm ထက္ၾကီးေသာ ေက်ာက္ 5%  ထက္မပိုရ ။

 

(၅) 6.25 mm -19 အတြင္း ( 1/4″- 3/4″) Chipping

(ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမွာ)

 • 6.25 mm -19 mm အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
 • -6.25 mm ထက္ငယ္ေသာေက်ာက္( သို႕ ) 6.25 mm ထက္ၾကီးေသာ ေက်ာက္ 5% ထက္မပို ရ ။

(၆) 3.2 mm – 9.5 mm ( 1/8″ – 3/8″) ေက်ာက္ေသး

(ေက်ာက္အရြယ္အစား မွာ)

-3.2 mm – 9.5 mm အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။

-3.2 mm ထက္ငယ္ေသာ ေက်ာက္ (သို႕) 9.5 mm ထက္ၾကီးေသာေက်က္ 5% ထက္မပိုရ ။

အထက္ပါေက်ာက္အမ်ိဳးအစားအားလုးံအတြက္ အရည္ အေသြးမွာ

 •  ေက်ာက္သားမ်ားသည္ မာေက်ာရမည္ ၊ ျပာျပီးမာေသာ ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ရမည္ ။
 • ဝါဖန္႕ဖန္႕ ပြေသာေက်ာက္မ်ားအသုးံရပါ ။
 • ဖုန္အမွိဳက္ မ်ား နွင့္ ညစ္ေပ ေနေသာ ေက်ာက္မ်ိဳးမျဖစ္ရ ။
 • ေရခ်ိန္သိပ္သည္းဆ specific gravity 2.5 – 3.0 ရွိရမည္ ။
 • နွဳံးပါဝင္နွဳန္း Clay Lump မွာအမ်ားဆုးံ 2% ရွိရမည္ ။
 • ပြန္ေၾကနွုန္း Los Angles Abrasion Value မွာအမ်ားဆုးံ 4% ရွိရမည္ ။
 • ကြဲေၾကနွဳန္း Crushing Value မွာ အမ်ားဆုးံ 40 % ရွိရမည္ ။

(သဲ)

 • ရြံ႕မ်ား ၊ ဓာတ္ဆားမ်ား နွင့္ အမွိဳက္သရိုက္မ်ားကင္းစင္ေသာသဲျဖစ္ရပါမည္ ။

 

(ေခ်ာင္းေက်ာက္ ) 

( အရြယ္အစား)

 • 12.5 mm – 37.5 mm အတြင္း ျဖစ္ရမည္ ။
 • 12.5 mm ထက္ငယ္ေသာေက်ာက္ ( သို႕ ) 37.5 mm ထက္ၾကီးေသာေက်ာက္ 5% ထက္ပိုမရ ။

(ေခ်ာင္းေက်ာက္အရည္အေသြးမွာ )

 • ေျမၾကီးမ်ားေရာေနွာေသာေက်ာက္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရ ။ အမွိဳက္သရိုက္မ်ားကင္းစင္ေနရမည္ ။
 • 1/2″ ေအာက္ငယ္ေသာေက်ယက္ေသးမ်ားအနည္းဆုးံ 40% ပါဝင္ရမည္ ။

အထက္ပါ ခြဲေက်ာက္ ၊ သဲ ၊ေခ်ာင္း ၊ေက်ာက္မ်ား၏အရည္အေသြးအားလမ္းသုေတသန တြင္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျပီး ခြင့္ ျပဳခ်က္ရယူျပီးမွအသုး့ျပဳရပါမည္ ။

( ဘိလပ္ေျမ )

 • 1 ကုဗေပလွ်င္  94 ေပါင္နွင့္ တစ္အိတ္ လွ်င္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္ ရွိရပါမည္ ။
 • ဘိလပ္ေျမ၏ကနဦးအိတ္ခ်ိန္မွာ ၃၀ မိနစ္ထက္ မေစာေစရပါ ။
 • ေနာက္ဆုးံအိတ္ခ်ိန္မွာ ၁၀ နာရီထက္ေနာက္မက်ေစရ ။
 • ဘိလပ္ေျမ သည္ သန္႕ရွင္းျပီး မွဳန္႕ညွက္ရမည္ ။
 • မွဳန္႕ညက္မွဳသည္ (10 Max )
 • သရြတ္ခ့ဖိအား 3days -2200Psi
 • သရြတ္ခ့ဖိအား 7days – 3400Psi

(အုတ္)

 • အုတ္ဆိုဒ္ ျပက္ / ထုျပည့္ရမည္ ။
 • Deformed bar ျဖစ္ရမည္ ။
 • Yield Strength – 42775  Psi
 • Tensile Strength -63800 Psi

 

About the author