ကန္ထရုိက္တာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Builk ကုမၸဏီ ပရုိဖုိင္ (WEB TEMPLATE) အခမဲ့ ဖြင့္လုိက္ပါ

Builk ကုမၸဏီ ပရုိဖုိင္သည္ အြန္လုိင္းေပၚမွတဆင့္ ကန္ထရုိက္တာစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းရာင္းခ်ျခင္း အခြင့္အလမ္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ေဂဟနစ္ ကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ နွင့္  ကန္ထရုိက္တာလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးပါတယ္။

သင့္ရဲ့ လုပ္ငန္း အေၾကာင္း နွင့္  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပႏုိင္ရန္ အတြက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပဲ Builk ကုမၸဏီ ပရုိဖုိင္၏ template ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးနုိင္ပါတယ္။ ဤ Feature သည္ သင့္ရဲ့ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ေစမွာျဖစ္ျပီး  ကုန္က်စရိတ္လည္းသက္သာေစပါတယ္။ Customer မ်ားမွလည္း  ဤ Builk ကုမၸဏီ ပရုိဖုိင္မွတဆင့္ သင့္ရဲ့ လုပ္ငန္း ကုိ အလြယ္တကူ တုိက္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ နုိင္ပါတယ္။

BUILK ကုမၸဏီ၏ Template ကို sign up အခမဲ့ ျပဳလုပ္ပါ။

BUILK ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္း

အက်ဥ္းအဂၤါရပ္မ်ား

 

ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရျခင္းေပၚမူတည္၍ အဆင့္မ်ား ခြဲျခားထားပါသည္။

လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕စာမ်က္ႏွာကုိ စတင္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ၿပီး BUILK လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ မရိွေသး။

BUILK  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး။

စစ္ေဆးမွဴ ခံယူျပီး ။ လုပ္ငန္းမွန္ကန္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသား ။

PRO NETWORK- BUILK က အရည္အေသြးျပည့္မွီၿပီး အာမခံရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ Builk ရဲ့ Recommend ေပးျခင္းကုိ ရရွိထားသူ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။ သူတို့ ရဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလည္း BUILK ကုန္က်စရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖင့္ စနစ္တက် အသုံးျပဳလည္ပတ္ေနသူမ်ား လည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ( PO ေပါင္း 100 ေက်ာ္ ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္မပ်က္ သူတို႔ရဲ႕လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ BUILK ကုိ အသုံးျပဳျခင္းတုိ့ ရွိထားပါတယ္)  ဒါေပမယ့္  BUILK ကုိ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား ရပ္တန့္သြားပါက သူတုိ႔ရဲ႕ PRO NETWORK ကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ခံရပါလိမ့္မယ္။

JUBILI NETWORK သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မ်ား အတြက္ျဖစ္ျပီး  BUILK ပရုိဂရမ္ကို သုံးစြဲ၍ JUBILI NETWORK ရရွိထားျပီးျဖစ္ျပီး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးကုိ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိထား ေသာဆုိင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။ JUBILI NETWORK က သူတုိ႔ရဲ့ ေရာင္းခ်မွဳ နွင့္  ေဖါက္သည္မ်ားတုိ႔ ဆက္ဆံေရး မ်ားကုိ စီမံခန့္ခြဲ ကူညီေပးနို္င္ပါတယ္။

 

Rating အဆင့္

BUILK အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ သင့္လုပ္ငန္း တုိးတက္မွဴ ေပၚသုိ့ လုိက္၍ အဆင့္ ၁ မွ ၅ သုိ ့ေပးပါလိမ့္မယ္။ (ထုိနံပါတ္မ်ားအားလုံး မဲထံမွ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္) Rating တစ္ခုရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင့္အီးေမလ္ထဲကေနတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ template ပုံစံ မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နွင့္ ကြဲျပားျခားနားမွဴမ်ား ရွိပါတယ္။ BUILK ၏ template ဒီဇုိင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ အသုံးျပဳနုိင္ေသာ ဒီဇုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ (အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အသုံးျပဳပါက ဖယ္ရွားခံရနုိင္ပါတယ္။ )

 

အဓိက အမ်ဳိးအစား 3 မ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္ ။  ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္

ယခင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်က္အလက္မ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

  • ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္ပုံစံတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ သင့္ရဲလုပ္ငန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပနုိင္ပါတယ္။ ထုိ ့ေနာက္ သင့္ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဴမ်ား / ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း မ်ား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အကန့္အသတ္မရွိ ေဖာ္ျပနုိင္ပါတယ္။

 

  • ယခင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ပုံစံ- စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစား စီမံကိန္း အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ စီမံကိန္းတန္ဖုိးမ်ားစသည္ကုိ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါတယ္ ။

 

သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္၀က္ဘ္ဆုိက္အမည္

သင့္ရဲ ၀က္ဘ္ဆုိက္အတြက္ URL ကုိ “www.builk.com/(yourcompanyname)”  အဆုိပါ URLရဲ႕ အမည္အား အကၡရာႏွင့္ဂဏန္းနံပါတ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။

 

အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴ နုိင္ျခင္း

  • BUILK ကုမၸဏီပရုိဖုိင္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာ ၊ လက္စြဲကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းအပါအ၀င္ အီလက္ထေရာနစ္ Device မ်ား မွ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ နုိင္ပါလိမ့္မယ္။

 

အတူတကြ အလုပ္လုပ္ျခင္း အတူတကြလက္တြဲသြားျခင္း

  • သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပုိေကာင္းတဲ့စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါက ့အဖြဲ႕၀င္ေတြ (အေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမရိွ) ထည့္သြင္း အသုံးျပဳ ေစနုိ္င္ပါတယ္။
  • ဒါ့အျပင္ သင္လည္း အဖြဲ႕၀င္တဦးခ်င္းစီ အလုပ္ဧရိယာ သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္ ။ ဥပမာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္စြက္ႏုိင္ၿပီး ္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါ ။

 

၀က္ဘ္ဆုိက္၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား တုိင္းတာျခင္း

ဤအတုိင္းတာသည္ သင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တဦးခ်င္းစီရဲ႕ႏွိပ္ကလစ္အေပၚတုိင္းတာပါတယ္ (သင့္၀က္ဘ္ဆုိက္အတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား)

 

SEO ဆုိသည္မွာ (Search Engine Optimization)

SEO သည္ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္ကုိ GOOGLE ထဲ ထိပ္ဆုံး စာမ်က္နွာ မွ တဆင့္ သင့္ရဲ႕စာမ်က္ႏွာကုိရွာေဖြရန္ အကူအညီေပးပါတယ္ ။

 

 

ေကာ္မတီ၀င္ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္လာျခင္း

  • ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုံမႈရိွျခင္းႏွင့္ တင္ျပလုိသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံး ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး အပ္လုဒ္တင္ၿပီးပါက BUILK မွ ကန္ထရုိက္တာအျဖစ္သတ္မွတ္ ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းမွ PR ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ အလုိေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္ ။

 

  • အားလုံးျပီးျပည့္စုံသြားပါက BUILK ၏ အြန္လုိင္း နွင့္ ေအာ့ဖ္လုိင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အကူအညီ မ်ားကုိ ရရွိနုိ္င္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ : BUILK ရဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး ေဂဟ စနစ္ကုိ ဖြံျဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွဴမ်ား တြင္လည္း သင့္အေနျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါ၀င္ေပးရန္လည္း လုိအပ္ပါမည္။  

 

 

About the author