၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ Builk အေနနဲ ့

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း

US 800 Million ေက်ာ္ ကုိ လည္ပတ္ ေစနုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ရုိးရွင္းတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံႏွင့္ အတူ ေဆာက္လုပ္ေရး

အေလအလြင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း အထိ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါတယ္။

SPONSORED BY

BUILK Cost Control Features

ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မွဴ
တင္ဒါ ေခၚျခင္း
အ၀ယ္ ေအာ္ဒါ
ေဘာင္ခ်ာ
အစီရင္ခံစာ

 

WHY Construction Businesses choose BUILK 

 

“After I had using BUILK cost
control as a criteria for managing the project,
it provided me an advantageous.”

 

Ms.MonPor Sriwilai
All Home Planner
BUILK PRO NETWORK @Ubonratchathani

 

“I used BUILK for my whole hospital project at Myanmar, and the results came out as we wanted it to be. BUILK give us a clear vision of the project.

Mr.Pinyo Patagayoung
Indesign Myanmar Co.,Ltd.
BUILK PRO NETWORK @ Bangkok/Mandalay

 

“I’m using BUILK cost control for either its house building project or big construction project and it derives me a growing business of mine.

Mr.Aukaradet darnpiboon
Chiang Mai Home Builder
BUILK PRO NETWORK @ Chiang Mai

Other services offer by BUILK

YELLO MYANMAR - material sourcing
JUBILI by BUILK - CRM for Building Material Store

Work better & smarter, order material online.

We started to place an order via Yello since the project drafting, till the project forming. Countless option with One stop.

First Corporations Co., Ltd.

Convenience & Quick. We favor the BUILK Reward Point, the feature has given the works to be more enjoyable.

RAM Engineering Co., Ltd

Yello has helped coordinating a lot between the manufacture & sale relationship, and its really positive the situation.
The products are well quality and the prices are also comparable to the big retailers.

T.TAS Co., Ltd.