2019 ခုနွစ္ နွစ္စပိုင္းမွာအုတ္၊သဲ၊ေက်ာက္ေဈးနွဳန္းမ်ား

ကန္ထရိုက္တိုက္ နွင့္ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္မွဳ နညး္ပါးလာတာေၾကာင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့  အုတ္၊သဲ ၊ ေက်ာက္စရစ္ နွင့္ ဘိလပ္ေျမ ေဈးနွဳန္းမ်ား မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနပါတယ္ ။

ဘိလပ္ေျမ

ဘိလပ္ေျမ ေဈးနွဳန္းမ်ားမွာ 2019 ခုနွစ္ နွစ္စပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီလမွာ  SCG ဘိလပ္ေျမ အစိမ္း (၄၈၀၀ ) / အထိုင္ေဈး SCG ဘိလပ္ေျမ အနီ (၅၉၅၀) / အထိုင္ေဈး မ်ားရွိျပီး ေက်ာက္စရစ္ရိုးရိုးတစ္က်င္းကို ( ၅၃၀၀၀) ၊ ေက်ာက္ Topping တစ္က်င္းကို (၅၆၀၀၀) နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနပါတယ္ ။

သဲတစ္က်င္းကို ယခင္က ၁၀၀၀၀က်ပ္ရွိရာကေန  ယခု 2019 ခုနွစ္နွစ္စပို္င္းမွာေတာ့ အထိုင္ေဈး (၈၀၀၀) ရွိေနျပီးသဲေဈးကေတာ့ ေဈးက်ေနတဲ့အေျခအေနပါ ။အုတ္ေဈးနွဳန္းေတြက ၈ ေပါက္အုတ္ကို(၉၃)က်ပ္ ၊ ၁၀ ေပါက္အုတ္ကို (၁၀၈)က်ပ္ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။

 

 

 

 

 

About the author