ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား

 • Stake တိုင္ငုတ္ခၽြန္။ ပႏၷက္တိုင္ ။
 • Foundation အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း ။
 • Pole (concrete pole) တုိင္(ကြန္ကရစ္တိုင္) ။
 • Pillars ေဖာင္းအလွတိုင္ ။
 • Wall နံရံ ။
 • Beam (concrete beam) ထုပ္ (ယက္မ) ။
 • Floor ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
 • Balcony Floor လသာေဆာင္ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
 • Toilet Floor အိမ္သာၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
 • Polished Concrete ေခ်ာမြတ္ေျပာင္လက္ေသာကြန္ကရစ္နံရံၾကမ္းျပင္ ။
 • Brick (Engineering Bricks) အုတ္ခဲနီ ။
 • Sand Lime Bricks (cement bricks ) သဲအုတ္(ေဆးအုတ္အေပါ႕) ။
 • Paving Bricks လမ္းခင္းအုတ္။
 • Ventilation Bricks ပန္းအုတ္ (တံခါး ၊ နံရံ အထက္ေတြမွာ
 • ventilation ေလအလင္းေရာင္ဝင္အေပါက္အျဖစ္ထားေသာအုတ္) ။
 • Concrete Bricks ေဘာက္အုတ္ (ဘိလပ္ေျမ အုတ္ခဲ။)

 • Water ေရ ။
 • Cement ဘိလပ္ေျမ ။
 • Cement Concrete ေလာင္းတဲ႕ဘီလပ္ေျမ ။
 • Cement Brickwork အုတ္စီဘီလပ္ေျမ ။
 • Cement Plaster အေခ်ာကိုင္ ဘိလပ္ေျမ ။
 • Lime ထံုး။
 • Sand သဲ ။
 • Sand Coarse သဲၾကမ္း ။
 • Sand Fine သဲနု ။
 • Gravel ေက်ာက္စရစ္။
 • Marble (Alabaster) စက်င္ေက်ာက္။
 • Steel bar ၃ မူးႏွင္႕အထက္ၾကီးေသာသံေခ်ာင္းမ်ား ။
 • Steel Round Bar သံေခ်ာင္းေျပာင္ေခ်ာ ။
 • Steel Plate သံျပား ။
 • Steel Flat Bar သံျပားအရွည္ ။
 • Steel Wire Rod သြတ္ၾကိဳး(သံခ်ည္ၾကိဳး)
 • Angle Steel Bar က်င္တြယ္သံေခ်ာင္း ။
 • Welded Panels သံစကာ(ကြန္ကရစ္ျပင္ေတြမွာအသံုးျပဳေသာသံစကာ)
 • Welded Net သံစကာအေသး ။
 • Iron Nail သံမိႈ ။
 • Concrete Nail စတီးသံမိႈ ။
 • Bamboo ဝါးလံုး။ဝါးပင္။
 • Timber သစ္။ ေဆာက္လုပ္ရန္သစ္။ သစ္ပင္ ပင္စည္။
 • Plastic Rope ပလတ္စတစ္ၾကိဳး ။
 • Nylon Rope ႏုိင္လြန္ၾကိဳး ။
 • Hardwood Squares ပ်ဥ္(သစ္မာ) ။
 • Plywood သစ္သားျပား(အထပ္သားျပား) ။

 • Lumber သစ္ပြ ။
 • Earth (Soil) ေျမႀကီး ။
 • Construction Site Clearing (site preparation) ေနရာဌာနရွင္းလင္း ။
 • site preparation for construction ေဆာက္လုပ္မဲ႕ေနရာကိုျပင္ဆင္ ။
 • Dig Earth (soil) ေျမၾကီးတူး ။
 • Earth(soil) compaction construction ေျမၾကီးၾကိတ္ ။
 • Earth(soil) leveling construction ေျမၾကီးညိွ ။
 • cement leveling ဘီးလပ္ေျမညိွ(မ်ဥ္းတိုက္) ။
 • Tools For Construction
  ေဆာက္လုပ္ေရးမွာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • cement leveling tools အေခ်ာကိုင္မ်ဥ္းတံ
 • Spade Tool ေဂၚျပား ။
 • Azada Tool (hoe) ေပါက္ျပား။တူးရြင္းျပား။
 • Plastering Trowel သံလက္ ၊ သံလက္ပြတ္ (အဂၤေတကိုင္တြယ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား) ။
  Plastering Trowel pvc / wood /metal ေကာ္/သစ္သား/သံ လက္ပြတ္
  Chalk Line မ်ဥ္းဆြဲေဆးဘူး ။
 • Stringline Level မ်ဥ္းဆြဲၾကိဳး ။
 • Tape Measure ေပဘူး ။
 • Torpedo Level ေရခ်ိန္ ။
 • Cross Line Laser ေရခ်ိန္အနိမ္႔အျမင္႕စစ္ေဆးေသာစက္ ။
 • Rubber Hammer ေရာ္ဘာတူ(ေၾကြျပားကပ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာတူ ။
 • knife ဓား
 • Bucket Png အဂၤေတထည္႕ေသာေကာ္ပံုး ၊ သံပံုး ။
  Construction Tool Pan အဂၤေတထည္႕ေသာဒယ္ ။

 • Sponges ေဖာ႕ ။
 • Soft Broom တံျမက္စည္းအနု ။
 • Rake (stick broom) တံျမက္စည္းအၾကမ္း ။
 • Wheelbarrow လက္တြန္းလွည္း ။
 • Knibtang ကင္း ။
 • Pliers ပလာယာ။
 • Try Square က်င္တြယ္
 • Hammer တူ ။
 • Plumb bob ခ်ိန္သီး
 • Wrench နက္က်က္ဂြ ။
 • Shears Metal သံေခ်ာင္းျဖတ္ကပ္ေၾကး ။
 • Saw လႊ ။
 • Circular Saw (electric saw) လက္ကိုင္လႊစက္
 • Electric Drill Machine ေဖာက္စက္ (သံ၊သစ္သား၊ကြန္ကရစ္) ။
 • Demolition Hammer လက္ကိုင္ကြန္ကရစ္ျဖိဳစက္ ။
 • hand grinding machine ကြန္ကရစ္ သံတို႕ကိုတိုက္စားရာတြင္အသံုးျပဳေသာစက္ ။
 • Metal Cutting Chop Saw သံျဖတ္စက္(သစ္သားျဖတ္စက္) ။
 • Equipment (maching) for Construction ေဆာက္လုပ္ေရးမွာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရေသာစက္ကားၾကီးမ်ား ။
 • Metal Cutting Machine သံျဖတ္စက္အၾကီး ။
 • Iron Bender Machine သံေခ်ာင္းေကြးစက္ ။
 • Water Pump ေရစုပ္စက္ ။
 • Backhoes ေျမတူးေျမကုတ္ကား ။
 • Crane ကရိန္းကား ။
 • Tower Crane ေမွ်ာ္စင္ကရိန္း။
 • Bulldozer ေျမညိွေျမထိုးစက္ ။
 • Concrete Road Cutter လမ္းအေၾကာင္းျဖတ္စက္ ။
 • Construction Roller ေျမၾကိတ္စက္ ။
 • Dump Truck ေဘာ္လီအိမ္လွန္ရေသာကား ။
 • Concrete Mixer Machine ကြန္ကရစ္ဘီးလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ ။
 • Agitator Body (Concrete Mixer Truck) ကြန္ကရစ္ဘီးလပ္ေျမေဖ်ာ္ျပီးပို႕တဲ႕ကား ။
 • Plate Compactor ေျမရိုက္စက္ ။
 • Concrete Vibratory ကြန္ကရစ္ေလာင္းတဲ႕အခါမွာအသံုးျပဳေသာတုန္ခါစက္ ။
 • Smooth Flat Machine ကြန္ကရစ္ျပင္ေတြကိုေခ်ာမြတ္ေအာင္လုပ္ေသာစက္ ။
 • Welding Machine ဂေဟဆက္သည္႕စက္ ။
 • Plaster Machine အေခ်ာကိုင္စက္ ။
 • buddha room ဘုရားခန္း ။
 • hall အိမ္အဝင္ခန္းမႀကီး ။
 • living room ဧည့္ခန္း ။
 • bedroom အိပ္ခန္း ။
 • kitchen ထမင္းခ်က္ခန္း(မီးဖိုေခ်ာင္) ။
 • dining room ထမင္းစားခန္း ။
 • pantry စားနပ္ရိကၡာထားရာ အခန္း။
 • sink လက္.ခြက္.ပန္းကန္.ေဆးခံု ။
 • bathroom ေရခ်ိဳးခန္း ။
 • toilet အိမ္သာခန္း ။
 • lounge room (sitting) အပန္းေျဖခန္း ။
 • basement (cellar ) ေျမေအာက္ခန္း ။
 • study စာၾကည္႕ခန္း ။
 • roof အမိုး ။
 • lightning rod မိုးႀကိဳးလႊဲ ။
 • sky light အလင္ေရာင္ရွိေသာအမိုးျပား ။
 • gutter ေရတံေလ်ာက္။
 • attic ထပ္ခိုး ။ (အိမ္အေပၚဆံုးထပ္) ။
 • gable ျမင္းမိုရ္ပိတ္ ။
 • chimney မီးခိုးေခါင္းတိုင္
 • water tank ေရေလွာင္ကန္ ။
 • ceiling မ်က္ႏွာက်က္ ။
 • sheds အဖီမ်ား ။
 • balcony လသာေဆာင္ (ေ႐ွ႕သို႔ အစြန္းထြက္ေနေသာ) ။
 • verandah ဝရန္တာ ။
 • windows ျပတင္းေပါက္မ်ား ။
 • doors တံခါးေပါက္မ်ား ။
 • wall ventilation နံရံမွအေပါက္ေသး
  (အိမ္အတြင္းေလေကာင္းေလသန္႕ ..အလင္းေရာင္ဝင္ေစဖို႕ရန္) ။
 • porch တံခါးဝအဝင္မွအမိုးပါစႀကႍမုခ္။ မုခ္ဦး။
 • steps (doormat) အိမ္ေရွ႕ေလွကား ။
 • patio အိမ္ေရွ႕ေပၚတီကို ။
 • staircase/stairs ေလွကားမ်ား ။
 • garage ကားထားရန္ ။

 • driveway ကားလမ္း ။
 • path (side walk) ေလွ်ာက္လမ္း ။
  အိမ္၀င္း။
 • gate ဝိုင္းဝင္တံခါး ။
 • fence ဝင္းျခံ ျခံစီးရိုး ။
 • ornamental trees အိမ္ဝန္းအတြင္းမွသစ္ပင္ၾကီး ။
 • garden home ဥယ်ာဥ္ ။
 • letter box အိမ္ဝန္းေရွ႕စာတိုက္ပံုး ။
 • doorbell အိမ္ဝန္းေရွ႕အခ်က္ေပးဘဲ ။
 • ditch ေရေျမာင္း ။
 • water tank ေရေလွာင္ကန္ ။
 • road in front of house အိမ္ဝန္းေရွ႕မွလမ္းမၾကီး
 • Plaster (Board ) အဂၤေတ ။ (ပ်ဥ္ခ်ပ္။ ပ်ဥ္ျပား။ )
 • Timber သစ္။ ေဆာက္လုပ္ရန္သစ္။ သစ္ပင္ ပင္စည္။
 • Wattle ဝါးကပ္။
 • Water ေရ
 • Metals သတၱဳ
 • Aluminum အလူမီနီယံ ။ ဒန္သတၱဳ။
 • Antimony ခေနာက္စိမ္း ။
 • Bismuth (cast iron) သံႂကြပ္ ။
 • Brass ေၾကးဝါ ။
 • Bronze ေၾကးနီႏွင့္ ခဲမျဖဴစပ္တံုး ။
 • Copper ေၾကးနီ
 • Iron သံသတၱဳ။ သံႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ။

 • Iron, Magnetic (Lodestone) သံလိုက္သတၱိ႐ွိေသာ။
 • Iron, Meteoric ဥကၠာခဲ
 • Lodestone သံလိုက္ေက်ာက္။
 • Magnesium မဂၢနီဆီယမ္ျဒပ္စင္။ မဂၢနီဆီယမ္။
 • Nickel ေၾကး၊ဒန္သတၱဳႏွင့္ သြပ္ေရာထားသည့္ အရာ။
 • Pewter ခဲႏွင့္သံျဖဴစပ္ဒန္။ ၎ဒန္အိုးဒန္ခြက္ ။
 • Silver ေငြေၾကး၊ဒန္သတၱဳႏွင့္ သြပ္ေရာထားသည့္ အရာ။
 • Steel သံမဏိ ။
 • Platinum ေ႐ႊျဖဴ ။
 • Silver ေဘာ္။ ေငြ။
 • Steel သံမဏိ။ သံခဲ။
 • Tin ခဲမျဖဴ။ သံျဖဴ ။
 • Titanium တိုင္ေတးနီယမ္ျဒပ္စင ္။
 • Zinc သြပ္-ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ-ပါေသာ ။
 • Liquid အခဲမဟုတ္ေသာ။ အရည္ျဖစ္ေသာ။ အရည္ေပ်ာ္ေသာ။
 • Talc ကန္႔ကူဆန္မ်ိဳး။ ကန္႔ကူေက်ာက္မႈန္႔။
 • Gypsum စက်င္-သလင္း-ေက်ာက္။
 • calcify =ထံုးျဖစ္ေစသည္။ ထံုးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေစသည္။

 • Calcine= အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။
 • Fluorite =fluorine ဖလူအိုရင္း ျဒပ္စင္။
 • Quartz = ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္။ သလင္း။ ေဂၚဒန္ေက်ာက္။
 • Topaz= ဥႆဖယား။ ဥႆဖယားေက်ာက္။
 • Garnet= ေဂၚမုတ္နီ။
 • Diamond စိန္
 • Wood သစ္သား။
 • Balsa ေဗာ္လဆာပင္။
 • Cedar ထင္း႐ွဴးေမႊးသားႏွင့္ လုပ္ထားေသာ အရာ။
 • Cherry ခ်ယ္ရီပန္းေရာင္ေျပးေသာ။
 • Mahogany မေဟာ္ဂနီပင္
 • Maple သၾကားပင္မ်ိဳး။
 • Oak ဝက္သစ္ခ်ပင္။ ဝက္သစ္ခ်သား။
 • Teak ကၽြန္းသစ္။ ကၽြန္းသစ္ပင္။
 • Walnut, Black သစ္ခ်ပင္။ သစ္ခ်ပင္မ်ိဳး။
 • Stone ေက်ာက္ခဲ။
 • Sedimentary အနည္ေက်ာက္
 • Metamorphic အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္
 • Basalt အေရာင္ရင့္သည့္မီးသင့္ေက်ာက္။
 • Granite အလြန္မာသည့္ေက်ာက္တံုး။
 • Ceramic ေၾကြထည္ေျမထည္။

 • Cloth အဝတ္
 • Leather သားေရ
 • Caulking ေကာ္/ အလူမီနီယံအက္ေၾကာင္း အတြက္ ပတ္တီး
 • Epoxy Putty သံအက္ေၾကာင္းအတြက္ ပတ္တီး
 • Wood Filler သစ္သားအက္ေၾကာင္းအတြက္ပတ္တီး
 • Wall Putty အဂၤေတအက္ေၾကာင္းအတြက္ပတ္တီး
 • Home Wall Decoration အိမ္နံရံကိုမြမ္းမံဆင္ယင္ျခင္း
 • Putty Cement မ်က္နွာက်က္ / နံရံတြက္ အသုးံျပဳေသာဘိလပ္ေျမ ပတ္တီး
 • Flower Paint Roller နံရံပန္းအလွ ေဆးမ်ား
 • Mix Colors အေရာင္ေရာစပ္ျခင္း
 • Dark Colors အေရာင္ရင့္
 • Light Color အေရာင္ေဖ်ာ့ (အေရာင္နု)
 • Flower Paint Roller နံရံပန္းအလွေဆးမ်ား
 • Paint Roller ေဆးသုတ္ဒလိမ့္တုးံ
 • Paint Brushes ေဆးသုတ္တံ
 • Sand Paper ေမာ္ဖတ္စား
 • New Plaster Primer (new cement primer ) အဂၤေတ/ နံရံအသစ္အတြက္ေေအာက္ခံေဆး
 • Old Plaster Primer (primer sealer ) ( old cement primer ) အဂၤေတ/ နံရံအေဟာင္းအတြက္ေအာက္ခံေဆး
 • Anti Corrosive Primer သံအတြက္ေအာက္ခံေဆး
 • Anti Corrosive Primer သံအတြက္ေအာက္ခံေဆး (သံေခ်းမတက္ေအာင္ကာကြယ္ )
 • Wood Primer (wood undercoat) သစ္သားအတြက္ေအာက္ခံေဆး
 • Primer for Deep Color (ေဆးအေရာင္ေကာင္းဖို႔အတြက္ေအာက္ခံေဆး)
 • Paint (ေဆးသုတ္)

 • Color Spray Paint (ဖ်န္းေဆး)
 • Plating Color (ေဆးစိမ္)
 • Paint Thinner (ဆီေဆးသုတ္ရာတြင္ ေရာစပ္ရေသာတင္နာေဆးရည္)
 • Wood Coating (သစ္သားသုတ္ေဆး)
 • Oil Paint (ဆီေဆး)
 • Emulsion Paint (ေရေဆး)
 • Wood Preservative (သစ္သားမ်ားပ်က္စီးျမန္ဆန္ျခင္းကာကြယ္ေဆး)
 • Intumescent Fire Resistant (မီးမကူးတဲ့ေဆး)
 • Pure Clear Solvent (sealer) ကြန္ကရစ္/ သစ္သားအေရာင္ေျပာင္လပ္ရန္အတြက္သုတ္ေဆး
 • Road Line Paint (လမ္းသုတ္ေဆး)
 • Roof Paint (ေခါင္မိုးသုတ္ေဆး)
 • Artificial Grass Field Paint (ျမက္ခင္းပုံစံ အတြက္ေဆး /ျမက္ခင္းအတု)
About the author