အုတ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

အုတ္ျပဳလုပ္နည္း ၊ အုတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေရြးခ်ယ္နည္း နွင့္အုတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
အုတ္ကို အရာဝတၱဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေျမေစး clay ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါတယ္ ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမေစးမွာ alumina(Al2O3) ၊ သဲ silica or sand (SiO2)၊ သဲေအာက္ဆိုက္ oxide of iron (Fe2O3)၊ ထံုးသို႔မဟုတ္ ေျမျဖဴ Lime or chalk (CaCo3) တို႔ပါဝင္ျပီး အျခား Magnesia, sodium, potassium စတာေတြအနည္းငယ္ပါဝင္ပါတယ္ ။
ေျမေစးမွာ alumina 25% မွ 30% အထိပါဝင္သင့္ပါတယ္ ။ Alumina ေျကမေစးအား ေပ်ာ့ေျပာင္းသိပ္သည္းေစပါတယ္ ။ လိုအပ္သည္ထက္ပိုပါက အုတ္အေျခာက္လွမ္းရာတြင္ က်ံဳ႕ဝင္ျခင္း၊ လိမ္ေကာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္ ။ သဲပါဝင္သည့္ ရာခိုင္နွုန္း မွာ 50-75% ျဖစ္ျပီး ေျမေစးအား မာေစနိုင္သျဖင့္ ခံုးခြက္ေကာက္ေကြးျခင္းနွင့္ ကြဲအက္ျခင္းတို့မွ ကာကြယ္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားလြန္းပါက ကၽြတ္ဆတ္ျပီး က်ိဳးပဲ့လြယ္နိုင္တယ္ ။
ထံုးမွုန္႔သည္ ေျမေစးတြင္ ပါဝင္တဲ့ အရာဝတၱဳမ်ားကို ေစးကပ္ေနေစရန္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး အုတ္ရဲ႕အေရာင္ကို ေဖ်ာ့ေစနိုင္တယ္ ။ မ်ားလြန္းလွ်င္ အုတ္ဖုတ္တဲ့အခါ ပံုသ႑န္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္ ။ Oxide of iron နွင့္ magnesia တို႔အနည္းငယ္ ပါဝင္ျခင္းက အုတ္ ကို နီညိဳေရာင္နင့္ အဝါေရာင္ျဖစ္ေစတယ္ ။ မ်ားလြန္းပါက အုတ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ပါတယ္ ။ ဆားက ေလထုမွေရခိုးေရေငြ႕ကိုစုပ္ယူနိုင္ပါတယ္ ။
အုတ္ျဖစ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္နည္းမ်ား…..
အုတ္ျပဳလုပ္ရာမွာ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိပါတယ္ ။
၁။ အုတ္ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေစးေရြးခ်ယ္တူးေဖာ္ျခင္းနွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း
၂။ ပံုသြင္းျခင္း
၃။ အေျခာက္လွန္းျခင္း
၄။ မီးဖုတ္ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္ ။
……………………………………………………………………………………
အုတ္ျပဳလုပ္ရန္ေျမေစးေရြးခ်ယ္တူးေဖာ္ျခင္းနွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ျမန္မာျပည္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ကြက္မ်ားမွ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမေစးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး အုတ္ဖုတ္ၾကပါတယ္ ။ အုတ္ဖုတ္ရန္ ေျမေစး ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဆားဓာတ္ပါရိွပါက အုတ္ကို ေရစိုလ်ွင္ ဆားပြင့္မ်ား ေပၚထြက္လာကာ plastering ျပဳလုပ္ရာ တြင္ခက္ခဲသျဖင့္ ဆားငံရည္ ေရာက္ေသာေနရာမ်ားမွေျမကို ေရွာင္ရွားရမည္။ ေျမေစးမ်ားကို မတူးေဖာ္မီ အေပၚယံရိွ အမႈိက္သရိုက္နွင့္ မေကာင္းေသာ ေျမလႊာမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး ေကာင္းေသာေျမေစးကို ေျမတူးစက္ျဖင့္ တူးေဖာ္ကာ ေျမသယ္ကားမ်ားျဖင့္ ေျမၾကိတ္စက္ ရိွရာကို သယ္ယူရသည္။
ေျမၾကီးတြင္ ပါလာတဲ့ အမႈိက္သရိုက္နွင့္ ေက်ာက္ခဲမ်ားကို ဖယ္ပစ္ျပီး က်န္ေျမၾကီးမ်ားကို ေျမၾကိတ္စက္ pan grinder ထဲသို႔ထည့္ျပီး ေၾကေအာင္ ၾကိတ္ပစ္ရေပါတယ္ ။ၾကိတ္စက္ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီးတဲ့ ေျမၾကီးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေရာစပ္ရန္ pugging mill ထဲသို႔ ထည့္၍ ေရထည့္ျပီးလွ်င္ ေျမၾကီးနွင့္ ေရသမ သြားေအာင္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳးအဆ အတိုင္းေရပါဝင္ေစရန္ စီမံေပးရ ပါတယ္ ။ ေရမ်ားသြားပါက ပံုသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲရွိနိုင္သျဖင့္သတိထားရပါတယ္ ။ ျပဳျပင္ျပီးေသာ ရႊံ႕ေစးမ်ားကို ပံုသြင္းေလာင္းေသာ ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ ရပါတယ္ ။
………………………………………………………………………………
ပံုသြင္းျခင္း
ေရျဖင့္ သမေအာင္ နယ္ျပီးေသာ ရႊံ႕ေစးမ်ားကို လက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပံုသြင္းနိုင္္ါသည္ ။ ရႊံ႕ေစးမ်ားကို ပံုသြင္းေသာအခါ အုတ္ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါတယ္ ။ အုတ္ပံုသ႑ာန္ ရႊံ႕တိုးမ်ားသည္ မီးဖုတ္ေသာအခါ ၾကံဳလွီသြားေသာေၾကာင့္ မီးမဖုတ္မီ အရြယ္အစား အလိုက္ 1/8″ မွ 1/10″ ထိ ပိုျပီး ၾကီးထားရပါတယ္ ။လက္ျဖင့္ ပံုသြင္းရာတြင္ ေအာက္၌ လိုအပ္သည့္ပံုစံ frog ပါသည့္ သစ္သားျပားခံ၍ ပံုစံခြက္ wooden mould တင္ကာ ရႊံ႕တံုးကို ေပါက္ထည့္ျပီး ဝါယာ ၾကိဳးျဖင့္ ျဖတ္ယူပါက လိုအပ္သည့္ ပံုစံရရိွေလသည္။
Pugging mill မွ ေရျဖင့္ သမေအာင္ နယ္ျပီးေသာ ရႊံ႕ေစးမ်ားကို လြန္ျဖင့္ ပံုသြင္းေသာစက္ auger brick machine ထဲသို႔ ထည့္ရပါတယ္။ စက္ရဲ႕ထြက္ေပါက္ dieမွ ေလးေထာင့္ပံုသ႑ာန္ ရႊံ႕ေစးေခ်ာင္းသည္ လြန္သြားမ်ား လွည့္ထုတ္မႈေၾကာင့္ အျပင္သို႔ ထြက္လာေလသည္။ ထိုရႊံ႕ေစးေခ်ာင္းအား ျဖတ္စက္ cutting machine သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျပီး အုတ္ပံုသ႑ာန္ ကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ထပ္မံ ျဖတ္ထုတ္ရပါတယ္။
……………………………………………………………………………………
အေျခာက္လွန္းျခင္း
ပံုသြင္းျပီးေသာ အုတ္မ်ားအား မီးမဖုတ္မီ ဦးစြာ အေျခာက္လွမ္းရေလသည္။ အေျခာက္လွမ္းရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေပ်ာ့ေနသာ အုတ္မ်ားကို ပံုသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မျဖစ္ေစရန္နွင့္ မီးဖုတ္ရန္ မီးဖိုထဲတြင္ စီေသာအခါ ပြန္းပဲ့ျခင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျဖစ္သည္။
………………………………………………………………………………………
ေလသလပ္ခံ၍ အေျခာက္လွမ္းျခင္း
မိုးနည္းပါးျပီး ရာသီဥတုၾကည္လင္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေလသသပ္ခ့၍ အေျခာက္လွမ္းနည္းကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ပံုသြင္းျပီးေသာအုတ္မ်ားကို ေျမတလင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အကာမပါသည့္ တဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေလဝင္ထြက္သြားလာနိုင္ေစရန္ စနစ္တက်စီျပီး အေျခာက္ခံထားရသည္။ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ၂ရက္မွ ၅ရက္ခန္႔အထိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေစနိုင္ပါတယ္။
………………………………………………………………………………………
ေလပူေပး၍ အေျခာက္လွမ္းျခင္း
စက္ျဖင့္ ပံုသြင္း၍ရေသာ အုတ္မ်ားကိုု မ်ားေသာအားျဖင့္ စက္ရံုတြင္ ေလပူမ်ားျဖတ္သြားေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးေသာနည္းျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။ မီးဖုတ္ျပီးေသာ အုတ္မ်ားအား အေအးခံထားသည့္ အခန္းမွ အပူရိွန္ကို ပန္ကာျဖင့္စုတ္ယူ၍ ပံုသြင္းျပီးအုတ္မ်ား စီထားေသာ အခန္းတြင္းသို႔ပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေစေသည္။
အုတ္အမ်ိဳးအစားနွင့္ ေရပါဝင္သည့္ အခ်ိဳးအဆကိုလိုက္၍ ၃ရက္မွ ၅ရက္ခန္႔အထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေလသည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ အေျခာက္လွမ္းသည္ျဖစ္ေစ လ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္ေသြ႕ေစပါက ေကြးေကာက္ျခင္း၊ ကြဲအက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတက္သျဖင့္ သတိထားရမည္။
………………………………………………………………………………………
မီးဖုတ္ျခင္း
အုတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မီးဖုတ္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။ မီးဖုတ္ရာတြင္ အပူရိွန္ညီမ်ွစြာ ေပးမွေသာေကာင္းမြန္ေသာ အုတ္ကို ရရိွနိုင္သည္။ အုတ္ဖုတ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မွာ သာမန္အုတ္မ်ားကို ေျမအမ်ိဳးအစားနွင့္ ေရအခ်ိဳးအစားကိုလိုက္ျပီး 850°C မွ 1500°C အထိ အပူေပးရသည္။ အထူးမီးခံအုတ္မ်ားကို အပူေပးရာတြင္ 1400°C မွ 1500°C အထိ အပူေပးရေလသည္။ မီးဖုတ္ရာ၌ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖုတ္နိုင္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ temporary kiln ေခၚ ယာယီမီးဖိုျဖင့္ အုတ္ဖုတ္နည္းနွင့္ Hoffman ring kilnေခၚ ေခတ္မီ မီးဖုိမ်ားျဖင့္ အုတ္ဖုတ္နည္းစနစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။
………………………………………………………………………………………
ယာယီမီးဖိုျဖင့္ အုတ္ဖုတ္ျခင္း
အေျခာက္လွမ္းျပီးေသာ အုတ္မ်ားအား ေနရာခြဲ၍ စီထားျပီးလ်ွင္ အျပင္မွ အုတ္က်ိဳးမ်ား ရႊံ႕သရြတ္ mud plastering ျဖင့္ မြန္းမံ ကာရံ ထားရသည္။ အတြင္းမွ ေလပူမ်ား အျပင္သို႔ မထြက္ေစရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ေ နာက္ မီးဖုိရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းရိွ ေပါင္းကူးပံု အေပါက္မ်ားမွ မီးေသြးမ်ား ထည့္ကာ ေလာင္ကၽြမ္းေသာအခါ ေလပူမ်ားသည္ အတြင္းရိွ အုတ္မ်ားကို ျဖတ္ျပီး မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထြက္သြားသည္။
တစ္ပတ္ခန္႔ မီးဖုတ္ျပီးေနာက္ရက္ အနည္းငယ္ အေအးခံျပီး အုတ္မ်ားကို ထုတ္ယူရန္ ဖိုကို ဖ်က္ပစ္ရသည္။ ယာယီမီးဖုိျဖင့္ အုတ္ဖုတ္ျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ မီးေလာင္းကၽြမ္းမႈ မညီမွ်သျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုတ္မ်ားကို ရရန္ မလြယ္ကူနိုင္ပါ ။ မီးဖုတ္ျပီးတိုင္း ဖိုမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျပီး ေငြေၾကး ပိုမိုကုန္က်နိုင္သည္။ မီးဖုတ္ျခင္းကို clamp burning လို႕လည္းေခၚပါတယ ္။
………………………………………………………………………………………
ပထမတန္းစားအုတ္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား…..
၁။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုတ္မ်ားသည္ အပူရိွန္ညီ၍ ေကာင္းစြာေလာင္းကၽြမ္းျပီး နီျမန္းေသာအေရာင္ရိွသည္။
၂။ အုတ္၏ နံေဘးေစာင္းမ်ားထက္ေန၍ တြန္႕လိမ္ကြဲအက္ျခင္းမ်ား မရိွေစရ။
၃။ အုတ္ကုိ ခၽြန္ထက္ေသာ အရာဝတၱဳနွင့္ ျခစ္ၾကည့္ပါက အရာမထင္ျခင္း။
၄။ အုတ္နွစ္ခ်ပ္ကို ရိုက္ခတ္ၾကည့္ေသာအခါ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံေပၚထြက္လာျခင္း။
၅။ အုတ္ကို ေရတြင္ ၁နာရီမွ ၂နာရီခန္႔ စိမ္ထားပါက အုတ္အေလးခ်ိန္၏ ၆ပံု ၁ပံု မွ ၄ပံု ၁ပံဳ ရိွေသာေရကို စုတ္ယူနိုင္ျခင္း။
၆။ အုတ္ကို ဖိနိွပ္ၾကည့္ပါက တစ္စတုရန္းေပသည္ တန္ခ်ိန္ ၅၀ အေလးခံနိုင္ျခင္း။
၇။ အုတ္တစ္ခ်ပ္ကို ၂ေပခြဲ သို႔မဟုတ္ ၃ေပခန္႔ရိွေသာ အျမင့္မွ ေျမျပင္သို႔ လြတ္ခ်ၾကည့္ပါက ကြဲအက္မႈ မရိွျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒုတိယတန္းစား အုတ္မွာ အကြဲအအက္ အနညး္ငယ္စီ ပါရိွတတ္ျပီး တတိယတန္းစား အုတ္မ်ားမွာ ပထမတန္းနွင့္ ဒုတိယတန္းစား အုတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ က်န္ေသာ အုတ္မ်ားျဖစ္သည္။
………………………………………………………………………………………
အုတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
သာမန္ရိုးရိုးအုတ္
သာမန္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္သံုးေသာ ရိုးရိုးအုတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအနွ႔ံအျပားတြင္ ေတြ႔ရိွနိုင္သည္။ လယ္ကြက္အတြင္းမွ တူးေဖာ္ရရိွေသာ ေျမးေစးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျပီး အရပ္ေဒသလိုက္၍ အုတ္ပံုစံနွင့္ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈရိွသသည္။
အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ အုတ္တခ်ပ္ အရြယ္အစားမွာ ၁/၄ လက္မမွ ၃/၈ လက္မ ထူေသာ အဂၤေတဆက္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း၏ အထူ အပါအဝင္ အလ်ား ၉လက္မ၊ အနံ ၄-၁/၂ လက္မနွင့္ အထူ၃လက္မျဖစ္ပါတယ္ ။ အလ်ား၉လက္မနွင့္ အနံ ၄-၁/၂လက္မရိွ အုတ္ခ်ပ္မ်က္နွာျပင္ တဖက္တြင္ frog ေခၚ ခ်ိဳင့္ခြက္ကေလးမ်ားပါရိွတတ္ရာ အုတ္ခ်ပ္ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ လြယ္ကူေပါ့ပါးေစသည့္အျပင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္နွင့္ တစ္ခ်ပ္အၾကားရိွ အဂၤေတ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုဆက္စပ္ ခိုင္ျမဲေစနိုင္သည္။ အုတ္နံရံမ်ားစီေသာအခါ ခ်ိဳင့္ခြက္ကေလးမ်ား ပါေသာ အုတ္မ်က္နွာျပင္ကို အေပၚမွထားျပီး စီရပါတယ္ ။
………………………………………………………………………………………
မီးခံအုတ္
မီးအပူဒဏ္ခံနိုင္ေသာ ရႊံ႔ေစးေျမတစ္မ်ိဳးမွ ထုတ္ယူရရိွသည္။ ယင္းေျမေစးတြင္ သဲေက်ာက္ (silca rock) ၅၅% မွ ၇၇%နွင့္ အလ်ဴမီနာ ၂၂%မွ ၃၅% အထိ ပါဝင္ျပီး အပူရိွန္ ၁၄၀၀°C တိုင္ေအာင္ မီးဖုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ မီးခံအုတ္မ်ားကို ရရိွနိုင္သည္။ မီးအပူရိွန္ 2000°C အထိခံနိုင္ေသာ အုတ္ကို ရရိွလွ်င္ သဲေက်ာက္မႈံ႕ sand stone၊ သလင္းေက်ာက္မႈ႔႔ံ Quartzite 95% မွ ၉၇%နွင့္ ထံုး lime တို႔ကို ေရာစပ္လ်က္ ဖိနိွပ္သြင္း ယူနိုင္ေလသည္။ မီးခံအုတ္မ်ားကို ဘိြဳင္လာအိုး၏ ေအာက္ခံခံုမ်ား flurnace ေခၚမီးဖိုမ်ားနွင့္ အျခားအပူဒဏ္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသည္။
………………………………………………………………………………………
 
ေၾကြရည္သုတ္အုတ္
မီးခံသည့္ ေျမေစးတစ္မ်ိဳးအား ပံုသြင္းျပီး သင့္ေတာ္ေသာေၾကႊရည္ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာ္ရည္မ်ား သုတ္လိမ္း၍ မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွနိုင္သည္။ ယင္းအုတ္မ်ားအား ေရတိုက္စားျခင္း၊ အက္ဆစ္မ်ား ထိေတြ႔ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္နွင့္ မ်က္နွာျပင္ေခ်ာေမြ႕ လွပေစရန္ glazing ျပဳလုပ္ေပးရသည္။ Glazing ျပဳလုပ္နည္း သံုးမ်ိဳးရိွပါတယ္ ။
(က) Natural Glazing အုတ္မ်ားကို အပူရိွန္မ်ားစြာ ေပးေသာအခါ ရႊံ႕ေစးမႈန္႔မ်ား တစ္ခုနွင့္တစ္ခု အရည္ေပ်ာ္ ေပါင္းစပ္သြားေလသည္။
(ခ) Common Salt Glazing အုတ္မ်ားဖုတ္ေသာအခါ ရိုးရိုးဆား common salt ကို အုတ္မ်ားေပၚလို႔ ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ အုတ္မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ ဓာတ္တုန္႔ျပန္မႈ chemical reaction ျဖစ္ေပၚ၍ ေခ်ာမြတ္ေသာ အုတ္မ်ားကို ရရိွနိုင္သည္။
(ဂ) Glazing with Special Solution မိမိအလိုရိွရာအေရာင္နင့္ ေၾကြရည္မ်ားကို မီးမဖုတ္မီ သုတ္လိမ္း၍ မီးဖုတ္ျခင္ျဖင့္ လွပျပီး အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ အုတ္မ်ားကို ရရိွနိင္သည္။
………………………………………………………………………………………
 
အင္ဂ်င္နီယာသံုးအုတ္
မီးအပူဒဏ္ျပင္းစြာ ခံနိုင္သည့္ ေျမေစးမ်ိဳးကို က်စ္လစ္သိပ္သည္းေအာင္ ပံုစံသြင္းယူ၍ မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွနိုင္သည္။ အုတ္အေရာင္မွာ အနည္းငယ္ ျပာ၍ ေရစမစုပ္နိုင္သည့္အျပင္ အလြန္မာေက်ာေသာ အုတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းအုတ္မ်ားကို တံတားေအာက္ခံတိုင္မ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္ခံတိုင္ၾကီးမ်ားနွင့္ အျခားအေလးဝန္ ခံေနရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကေလသည္။
………………………………………………………………………………………
အေပါက္ကေလးမ်ားပါေသာအုတ္
ပံုစံသြန္းေလာင္းျပီး ရႊံ႕ေစးကို 3/8″ မွ 5/8″ အခ်င္းရိွသသည့္ အေပါက္ကေလးမ်ား (အနည္းဆံုး ၁၀ေပါက္မွ အမ်ားဆံုးအထိ) ေဖာက္၍ မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွသည္။ ယင္းအုတ္မ်ားသည္ ရႊံ႕ေစးအကုန္ သက္သာျခင္း၊ အေျခာက္လွမ္းရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မီးဖုတ္ရာ၌ လည္းေကာင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္ျခင္း၊ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါး၍ စရိတ္အကုန္သက္သာျခင္း၊ အုတ္တစ္ခ်ပ္နွင့္တစ္ခ်ပ္အၾကား အဂၤေတ ေကာင္းမြန္စြာ စြဲျမဲခိုင္မာေစျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။
(ယခုအခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အနီးရိွ ဒညင္းကုန္း အစိုးရ အုတ္ၾကြစက္မွ ဤအုတ္မ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ ရိွသည္။)
………………………………………………………………………………………
ေခါင္းပြအုတ္
အုတ္မ်ားကို သာမန္အုတ္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ေျမေစးမ်ိဳးနွင့္ပင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ရႊံ႕ေစးထဲ၌ ခဲလံုးကေလးမ်ား မပါေစရန္ အထူးဂရုျပဳရမည္။ ပံုသြင္းရာ၌ ရႊံ႕ေစးတြင္ ေလမ်ား မခုိေအာင္းေစရန္ ေလစုပ္ယူနိုင္သည့္ လြန္စက္မ်ားျဖင့္ ပံုသြင္းရသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေပါက္မ်ားပါေသာအုတ္ကို ဖိနိွပ္ပံုသြင္းယူျပီး မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းပြအုတ္မ်ား ရရိွနိုင္ပါတယ္ ။ အုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္နံရံ အေလးခ်ိန္ ေပါ့ပါးျခင္း၊ အပူအေအးမွ်တျခင္း၊ စြတ္စိုထိုင္းမႈိင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ အသံလံုျခင္း စေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရနိုင္ပါသည္။
………………………………………………………………………………………
ေပါ့ပါး၍ ပြေသာအုတ္
အုတ္မ်ားမွာ diatomaceous earth ေခၚ ေျမေစးတစ္မ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားသည့္ လႊစာ၊ စပါးခြံ၊ မီေသြးမႈန္႔ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေျမေစးနွင့္ ေရာစပ္၍လည္းေကာင္း မီးဖုတ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွနိုင္ေလသည္။ အုတ္မ်ားကို ယာယီအုတ္စီျခင္း လုပ္ငန္းေနရာမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳသည္။
………………………………………………………………………………………
ဘိလပ္ေျမနွင့္ ေရာစပ္ေသာအုတ္
သဲမ်ားေသာ ေျမမ်ိဳးတြင္ ဘိလပ္ေျမ ၅ ရာခိုင္ႏူန္းထက္ မနည္းေရာ၍ ဖိနွိပ္စက္ျဖင့္ ပံုသြင္းယူရေလသည္။ အုတ္မ်ိဳးကို မီးမဖုတ္ရပဲ အခ်ိန္ ၂ပတ္ၾကာမွ် အဝတ္စိုမ်ား အုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ဘိလပ္ေျမအိပ္ျပီး မာေက်ာလာေလသည္။ အတြင္းနံရံမ်ား စီရာ၌ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္ ။
………………………………………………………………………………………
သဲနွင့္ ထံုးေရာစပ္ေသာအုတ္
သန္႔ရွင္းေသာ သဲတြင္ လတ္ဆတ္သည့္ ထံုး ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို သမေအာင္ ေရာစပ္ျပီး အားေကာင္းေသာ ဖိနိပ္စက္ျဖင့္ ပံုသြင္းယူရသည္။ ခိုင္မာလာေစရန္ ေပါင္းအိုးတြင္ 100 to 200 Ibs/sq-in အင္အားရိွသည့္ ေရေငြ႔ျဖင့္ သံုးနာရီခန္႔ထားရသည္။ အေဆာက္အံုအတြင္း နံရံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရိွသည္။
About the author