သံခ်ည္သံေကြး အတိုင္းအတာနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း သံခ်ည္သံေကြးေတြကလည္းအေရးပါပါတယ္ ။ သ့ခ်ည္သံေကြးျပဳလုပ္ရာမွာလည္း အတိုင္းအတာေတြနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္းရွိပါတယ ္။

သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းက ဆိုဒ္မွန္တယ္ဆိုရင္ ေပ၄၀ ရွည္ျပီး  ယခုေနာက္ပိုင္းအသုးံျပဳျပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့သံေခ်ာင္းေတြက၃၉’ ေပ ၆” သာရွိပါတယ္ ။ စတားကြင္းေသာ ေကြးေသာ “`တစ္မတ္လံုး သံ တစ္ဟန္တြင္ ၆”×၆ “လက္မ ပတ္လည္ စတား
ကြင္း ၄၅၀ ရရိွပါတယ္ ။ ၉”×၉” လက္မ ပတ္လည္ စတားကြင္း ၄၀၁ ကြင္း ရရိွျပီး အေဆာက္ဦး. တိုင္ ေတြရဲ႕ သံဆင္ရာတြင္ စတားကြင္း အကြာအေဝး ၈” လက္မ ၉” လက္မ ျခားထားၾကပါတယ္ “အခု  ၉” လက္မျခား စတားကြင္း ႏွင့္ျပဳလုပ္၉ လက္မျခား စတားကြင္း ၁၀’ ေပ အ႐ွည္ တိုင္းလံုးရာတြင္ ၁၃ ကြင္းကုန္ပါတယ္ .စတားကြင္းကေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အကြာအေဝး ထည့္ သုံးလို႔ ရပါတယ္ ;
( Rc )ဆလက္ေလာင္း တဲ့ေနရာေတြမွာ သံဆင္မယ္္ .သံမ်က္ကြင္း ရက္ တဲ့အခါ ၆” လက္မ.ျခား မ်က္ကြင္း ထည့္ ၾကပါတယ္ 

သံခ်ည္သံေကြးမ်ား

သံ တစ္တန္မွာ အေခ်ာင္း အေရအတြက္.ေပ ၄၀ ဆိုက္ျပည့္ >>
၃မူးသံ = ၁၃၅ေခ်ာင္း ၁၀မီလီ
၅ မူးသံ = ၈၈ ေခ်ာင္း.၁၂ မီလီ
၆ မူးသံ =၅၃ ေခ်ာင္း.၁၆ မီလီ
၃မတ္သံ = ၄၁ ေခ်ာင္း ၁၈မီလီ
၃ မတ္သံ= ၃၃ ေခ်ာင္း .၂၀ မီလီ
၁က်ပ္လံုး = ၂၁ ေခ်ာင္း.၂၅ မီလီ
၁က်ပ္လံုး အေလ်ာ့ = ၂၁ ေခ်ာင္း ၂၅မီလီ
သံကေတာ့ သံဂ်ီးတက္တာပါပဲ…ဒါေပမယ့္အရည္အေသြးေကာင္း ေစ်းႏႈန္းမွန္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုပဲ အသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္…

# Yello Myanmar

About the author