မိုးရာသီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ ဘယ္လိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သလဲ ?

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ ေတာ့ မယ္ ဆိုရင္ စီမံကိန္းအတြက္ အခ်ိန္ ၊ ကုန္က်စရိတ္ ၊ လူ႕ လုပ္အားေတြအကုန္ေပါင္း စပ္ထားရပါတယ္ ။ မိုးရာသီမွာ ေတာ့  ကန္ထရိုက္တာေတြ အေနနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ရာသီဥတု အေျခအေနေတြေၾကာင့္  အခ်ိန္  ၊ ကုန္က်စရိ္တ္ ၊ လူ႕ လုပ္အားေတြ ကို ပိုုျပီး ကုန္က်ေစပါတယ္ ။ ဒါေတြ ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႕ အတြက္ ကန္ထရုိက္တာ ေတြ အေနနဲ႕  Project ရဲ႕ Site အေနအထားေတြ ၊ Site ရဲ႕ တိက်တဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ၊ Project အတြက္ အခ်ိန္ ဇယားေတြ ၊ လုပ္သားေတြ အတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္နဲ႕site အတြင္း တျခားေဘးအႏၱာရယ္ေတြ အတြက္ ကာကြယ္ေပးနိုုင္မယ္ ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးထားသင့္ပါတယ္ ။  Site ထဲ က စက္ကိရိယာေတြ ရဲ႕ လွည့္ ပတ္မႈ အေျခအေနကိုလည္ းအစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနသင့္ ပါတယ္ ။

မိုးရာသီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ လုံျခဳံ ေဘးကင္းေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြအတြက္ လညး္သတိေပထားျပီး  , အလုပ္သမားေတြအတြက္လုံျခဳံ ေဘးကင္းေစမယ့္ ပစၥည္းကိရိယာေတြမိုးဒဏ္ကာကြယ္ေပးေစမယ့္ အဝတ္အစားေတြလည္းျပင္ဆင္ေပးထားသင့္ပါတယ္ ။ မိုးရြာခ်ိန္မွာအျမင္ ့တက္ရမယ္ ့လုပ္သားေတြအတြက္လည္း အကာအကြယ္ၾကိဳးေတြ စတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြလည္းလိုအပ္ပါတယ္ ။Site အတြင္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကိုသိမ္းဆည္းမယ့္ Store ကိုလည္း မိုးရြာခ်ိန္ ေရမတက္နိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ထားဖို႕ လည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ေလးေတြကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး Site ေတြနဲ႕ စီမံကိန္းေတြကိုေနွာင့္ ေနွးၾကန္႕ ၾကာမႈ နဲ႕ ပ်က္ဆီး မႈ ဒဏ္ ေတြကို ေလွ်ာ့ ခ်ေပးနိုင္မွာပါ ။

ရာသီဥတုရဲ႕ အဓိက impace  အခ်ိန္ဇယားအတြက္ ရာသီဥတုကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းနိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုးံျပဳသင့္ ပါတယ္ ။ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုရယူထားတာ ကန္ထရိုက္တာေတြအတြက္ မိမိတို႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေနရာေဒသ ေတြကရာသီဥတုအေျခအေနကို  up-to-date ျဖစ္ေအာင္ ျဂိဳလ္တုပုံရိပ္က ေနရတဲ့ သတိေပးပခ်က္အလက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

မိုးတြင္းကာလမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြ အေနနဲ႕ သတိထားရမွာကေတာ့ walkway အတြက္  ေခါင္မိုးနဲ႕ျငမ္းေတြဟာ ေခ်ာေစနိုင္ပါတယ္ ။ ဒါကိုကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Footware ေတြကို တပ္ဆင္သင့္ပါတယ္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြအတြက္ safety အေနနဲ႕ေဈးကြက္ေပၚမွာ Footgear ရွိပါတယ္ ။ ဒါေတြအသုးံ ျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိုးရြာတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေခ်ာေစနိုင္မယ့္ ေနရာေတြမွာ လဲေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး..ဒါေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲကအႏၱာရာယ္ကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္ပါျပီ ။

Thunderstoms ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္းမွာလည္း သင့္ ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေရာသင္ပါ လွ်ပ္စစ္ကူးနိုင္မယ့္ ပစၥည္းမ်ိုဳးျဖစ္တဲ့ သံမဏိ သံေခ်ာင္းစတာေတြကိုသတိျပဳသင့္ပါတယ္ ။စိုစြတ္တဲ့ရာသီဥတုမွာ လွ်ပ္စစ္ တိုက္ရိုက္ကူးနိုင္မယ့္ ဝါယာၾကိဳးေတြကိုလည္းသတိျပဳသင့္ပါတယ္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေရတြင္း ၊ ေရေျမာင္းစတာေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ တုတ္က်င္းေတြကို တူးေဖာ္ တဲ့ ေနရာမွာလည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းျပီး မိုးရာသီအတြက္ ပါ အဆင္ေျပ ဖို႕ အတြက္ လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္ ။ မုိးရြာခ်ိန္မွာလည္း ၄ ေပ ထက္ ျမင့္ တုတ္က်င္းေတြေထဲကိုမဝင္သင့္ပါဘူး ။မိုးရာသီေရာက္ျပီဆိုရင္ Slick ျဖစ္ေစတဲ့ ေနရာေတြကိုလည္းသတိထားသင့္ပါတယ္ ။ အျမင့္တက္ဖို႕ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႕ သတိထားျပီး အလုပ္လုပ္သင့္ပါတယ္ ။ မိုးရြာထဲမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကိုအသုးံျပဳျပီး အလုပ္လုပ္ရမယ့္ ပစၥည္းကိရိယာေတြကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္ ။

 

 

 

 

 

 

 

About the author