ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြအတြက္ အသုးံ၀င္ေစမယ့္ ဘိလပ္ေျမအတုအစစ္ခြဲနည္း

လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနၾကျပီျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ၊ ပန္းရံသမားမ်ား စသျဖင့္ဘိလပ္ေျမနဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ျပီးအသုးံျပဳေနတဲ့သူေတြအတြက္အသုးံ၀င္ေစမယ့္ ဘိလပ္ေျမအတုအစစ္ခြဲျခားနည္း (၂) နည္းကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

၁။ ဘိလပ္ေျမမွဳန္႔ အနည္းငယ္ကို ေရ ေဖ်ာ္ျပီးအလုးံေလး လုးံျပီး ခဏ ေလာက္အေျခာက္ခံထားလို္က္ပါ ။ (၂)မိနစ္ခန္႔ ၾကာေသာ္ ထိုဘိလပ္ေျမလုးံအား လက္နဲ႔ ဖိၾကည့္ပါ ။ လုးံ၀ကြဲအပ္မသြားပဲသံခဲ ၊ ေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔မာေနလ်ွင္ ဘိလပ္ေျမအစစ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ကြဲအက္သြားပါက ဘိလပ္ေျမအတု ျဖစ္ပါတယ္ ။

၂။ ဘိလပ္ေျမ အမွဳန္႔အနည္းငယ္ေပၚသို႔သံပုရည္(သို႔) ေရွာက္ရည္အနည္းငယ္ညွစ္ၾကည့္ပါ ။ ပြက္ပြက္ဆူလာလ်ွင္ ဘိလပ္ေျမအစစ္ျဖစ္ျပီး ၊ လုးံ၀ဆူပြက္မလာပါက အတုျဖစ္ပါတယ္ ။

About the author