ခိုင္ခံ့တဲ့ ၾကမ္းခင္းေတြရဖို႕ စနစ္တက်ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း

အိမ္တစ္လုးံေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ နဲ႕ ကန္ထရိုက္တာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္အားခသက္သာျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျပီးေျမာက္ေစခ်င္ပါတယ္ …..ဒါေပမယ့္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕ ကန္႕သတ္ခ်က္အတိုင္း မေဆာက္လုပ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္း ပ်က္စီးယုိယြင္းမွဳေတြနဲ႕ ေနအိမ္ရဲ႕ ေရရွည္ခိုင္္ခံ့မွဳေတြကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္ ။

အိမ္တစ္လံုးမွာ  အဓိကအက်ဆံုးေသာ အပုိင္းက အိမ္ရဲ႕ေက်ာရိုးကိုယ္ထည္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ကရစ္ကုိ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုုပ္ငန္းမွာသံုးၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိယ္ထည္ လို႕လည္း ေခၚေလ့ေခၚထရွိပါတယ္ ။ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္တဲ့  ကြန္ကရစ္ရဲ႕ အားသာခ်က္က  လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားစြာ မလိုအပ္ျခင္းတုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ သုိ႕ေသာ္ ကြန္ကရစ္ကုိယ္ထည္ရဲ႕  အားနည္းခ်က္က  ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးေနာက္ ဖိအားဒဏ္ခံႏိုင္ဖို႕ စနစ္တက်မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္တုိ႕ကို အခ်ိန္ေပးျပဳလုပ္ရမွာပဲျဖစ္ျပီး အမ်ားဆံုး ၂၈ရက္ ၀န္းက်င္ခန္႕ျဖစ္ပါတယ္ ။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီး ေနာက္ထပ္အဆင့္ စတင္မယ္ဆိုရင္ ခုိင္ခံ့မႈအားေကာင္းဖို႕ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ရပါမယ္ ။  ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာင့္တုိင္ေတြကို ဖယ္ရွားေလ့ရွိၾကတယ္ ။

 

AGFA DIGITAL CAMERA

• ဘိလပ္ေျမ၏ ဂုဏ္သတိၲ၊ ကြန္ကရစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

• အေဆာက္အဦး၏ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရြယ္အစား

• အေဆာက္အဦး၏ ၀န္ခံႏိုင္အား

• အပူခ်ိန္ ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္အခ်က္ေတြ႕ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာင့္တုိင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေလ့ရွိၾကတယ္ ။ဒါ့အျပင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးေနာက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္က ကြန္ကရစ္ကို ခ်က္ခ်င္း Curing ျပဳလုင္သင့္ပါတယ္ ။ မျပဳလုပ္ပါက ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္က  မာေက်ာလာၿပီး ကြန္ကရစ္ခံႏိုင္အား နည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ Concrete Curing က ဘိလပ္ေျမရဲ႕ ေရဓာတ္ကို ပိုမုိျဖည့္တင္းေပးၿပီး ခိုင္ခံ့မႈအား နဲ႕ ၾကာရွည္ခံနိုင္မႈအားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။Concrete Curing ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရေငြ႕ပ်ံျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ကြန္ကရစ္မွ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း တို႕ကိုအေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္ ။ ထုိ႕သို႕ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္ ။

(၁) ေရျဖင့္ပက္ျဖန္းေပးၿပီး က်ယ္ျပန္႕ေသာ မိုးကာ၊ ဂုန္နီအိတ္ ႏွင့္ ဖံုးထားၿပီး ေရစိုစြတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

(၂) Curing Compound ကုိ ပါးလႊာစြာ အသံုးျပဳေပးျခင္း

သာမာန္အေဆာက္အဦးေတြမွာ ကြန္ကရစ္ရဲ႕ ပံုစံခြက္၊ ေထာက္တံမ်ားကို အနည္းဆံုး ထားရွိရမယ့္ရက္။
Concrete Curing မျပဳလုုပ္ျခင္း (သုိ႕) သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ Concrete Curing မျပဳလုပ္ပါက ကြန္ကရစ္ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈအား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုပစၥည္း (သို႕) အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားသည္ ကြန္ကရစ္ထဲသို႕ စိမ့္၀င္ၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ သံေခ်ာင္းမ်ားကုိ သံေခ်းတက္ေစၿပီး ကြန္ကရစ္တြင္ အက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ Concrete Curing ျပဳလုုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းခြဲျခားထားပါသည္။

Concrete Curing ျပဳလုုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာက္တိုင္ျဖဳတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္မွာ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာမွာ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေနအထားေပၚ မူတည္ပါတယ္ ။ အေဆာက္အဦးရဲ႕ ၀န္ခံႏိုင္အား အျပည့္အ၀ ရရွိေစဖို႕ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္ကို ၂၈ ရက္ ၀န္းက်င္ထားရပါမယ္ ။

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိန္မ်ားထက္ေစာၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာက္တုိင္ ျဖဳတ္ရန္လုိအပ္လာပါက ေနထိုင္သူတုိ႕ရဲ႕ လံုျခံဳမႈအတြက္ ကြန္ကရစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ခံႏိုင္အား ရွိမရွိကို စမ္းသပ္ရန္လုိအပ္ပါတယ္ ။ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္အေနနဲ႕ ကြန္ကရစ္တြင္ ရွိသင့္ေသာ ၀န္ခံႏိုင္အားရွိရန္ Concrete Curing ျပဳလုုပ္ခ်ိန္ကို ၁၄ မွ ၂၁ ရက္အတြင္း အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕အခ်ိန္မေပးရင္  အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အင္ဂ်င္နီယာထံမွ အၾကံဥာဏ္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရးၾကာခ်ိန္ကို သက္ေရာက္ပါတယ္ ။  အေျခာက္ျမန္ေသာဘိလပ္ေျမအား အသံုးျပဳျပီး ဒီနည္းလမ္းက  ကြန္ကရစ္ေျခာက္ရန္ နဲ႕  Concrete Curing ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ၾကာခ်ိန္တို႕ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားကို အျမန္ၿပီးဖို႕ လုိအပ္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကၿပီး စသည္ေနရာမ်ားမွာ ပံုစံခြက္ အျမန္ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္ေသာေနရာ၊ ပံုစံခြက္ကို အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ ပရိကတ္(Precast)ကြန္ကရစ္၊ အေဆာက္အဦးျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း (သို႕) ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳ သြားလာရန္လုိအပ္ေသာေနရာမ်ား စသည္တုိ႕တြင္ျဖစ္သည္။

About the author