ကြန္ကရစ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုးံ ကြန္ကရစ္ဆိုတာ ကမၻာေပၚက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုးံ ပစၥည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ လုပ္ငန္းခြင္ကို Plastic  state အေနနဲ႕ ပို႕ေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

ကြန္ကရစ္ကိုအသုးံျပဳျပီးေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အေဆာက္အအုံ၏ ၾကံ့ခိုင္မွဳ ၊ စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခကိုက္မွဳ ၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမွဳ  နဲ႕ အၾကမ္းခံနိုင္မွဳ တို႕ကိုရရွိနိုင္ပါတယ္ ။ ကြန္ကရစ္ျပဳလုပ္ရန္ ေရာစပ္ရာမွာ အသုးံျပဳေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ အခ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ဖိအား 700 kg/sqcm နွင့္ အထက္ (10,000 Lb/sq in နွင့္အထက္ ) ခံနိုင္ရည္ ရွိပါတယ္ ။

ကြန္ကရစ္မ်ာ ဆန္႕အား (Tensile Strength ) သည္နညး္ပါးေသာ္လည္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ သံမဏိအားျဖည့္ စနစ္မ်ားအသုးံျပဳ လုပ္ထားပါက ဖိအားကိုခံနိုင္ရည္ရွိသကဲ့သို႕ပင္ ဆန္႕အားလည္း ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားနိုင္ပါသည္ ။ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္ကို လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက  အီဂ်စ္ျပည္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက တဲ့  ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား ယေန႕အထိ တည္ရွိေနေသးသည္ ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိရွိနိုင္ပါတယ္ ။

ကြန္ကရစ္ ျပဳလုပ္ရာမွာအေျခခံအားျဖင့္ လို္အပ္တဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္း  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၁) အသုးံျပဳမည့္ ကြန္ကရစ္၏ ခံနိုင္အား  ။  ( Required Strength )

(၂)ေနရာအနွံ႕အျပား မွာညီမွ်မွဳရရွိေစရန္ နွင့္ ေရလုံေစရန္ (Uniform watertight )

(၃) ရာသီဥတုဒဏ္ ၊ ပြတ္တိုက္ျခင္းဒဏ္နွင့္ အျခားဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခံနိုင္ေစရန္ ။ (Resistant to weather , wear and destructive agencies )

(၄)ေအးေသာအခါ (သို႕ ) ေျခာက္ေသာအခါတြင္ အလြန္အက်ြံက်ဳံ႕ဝင္ျခင္း မရွိေစရန္ ။

(၅)အခ်ိဳ႕ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္ ၊ ဥပမာ – မီးေလာင္မွဳဒဏ္အား ခံနိုင္ရည္ရွိေစရန္ ၊ ဓာတုပစၥည္း မ်ား၏ဓာတ္ျပဳတိုက္စားျခင္းကို ခံနိုင္ရည္ရွိေစရန္ ၊ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ျဖစ္ေစရန္ နွင့္ အထူးေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္နွာျပင္ ရရွိေစရန္ စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

ကြန္ကရစ္ကို အဓိက အစိတ္အပိုင္း နွစ္မ်ဳးိျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕ စည္းထားပါသည္ ။

ဘိလပ္ေျမ ၊ ေရ ၊ ေလ စသည္တို႕ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ ဘိလပ္ျေမနွစ္ အဖြဲ႕အစည္း (matrix of paste ) နွင့္ တြင္းထြက္ေက်ာက္ (mineral aggregate ) မ်ားျဖစ္သည့္ ခြဲေက်ာက္ သို႕ မဟုတ္ ေက်ာက္စရစ္ ၊ သဲ အေရာ တို႕ျဖစ္ပါသည္ ။

အေရာ (Mix ) တစ္ခုလုးံ၏ ထုထည္ (Solid Volume )  မွာ ဘိလပ္ေျမ(သရြတ္) တြင္ ေလ ၅% ၊ ေရ ၁၅% နွင့္ ဘိလပ္ေျမ ၁၀ % တို႕ပါဝင္ျပီး ဓာတ္မျပဳသည့္ တြင္းေက်ာက္အျဖည့္ပစၥည္း ၇၀% ပါဝင္ပါတယ္  ။

ကြန္ကရစ္ကိုအထက္ပါအတိုင္း ေရာစပ္ျပီးသြားတဲ့အခါမွာ   ေရာစပ္ထားတဲ့  သရြတ္အတြင္း ဘိလပ္ေျမနွင့္ ေရသည္ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဓာတုဓာတ္ျပဳမွွဳ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚလာျပီး တျဖည္းျဖည္းခဲ၍ မာလာပါတယ္ ။

၄င္းသည္ ဘိလပ္ေျမ ကြန္ကရစ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္  ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ အခါကြန္ကရစ္သည္ ခိုင္ခံ့အားအျပည့္ကိုရေစပါတယ္ ။

ကြန္ကရစ္ကို အေဆာက္အဦ အုတ္ျမစ္မ်ား ၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားနွင့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတြင္ အသုးံျပဳေသာကြန္ကရစ္ကို ထုကြန္ကရစ္ (mass concrete ) ဟုေခၚျပီး အားျဖည့္သံေခ်ာင္းမ်ား ထည့္သြင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္ကို ၾကိဳတင္ အားျဖည့္သံကူ ကြန္ကရစ္ (Reinforced concrete ) ဟုေခၚၾက ပါတယ္ ။

About the author